POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PIES I KOŃ"

Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą „Fundacja pomocy dzieciom niepełnosprawnym "Pies
i Koń" (PIK) zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym
przez Kingę i Krzysztofa Pendelskich, zwanych dalej
Fundatorami, działa na zasadzie przepisów prawa polskiego oraz
niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą fundacji jest 66-431, ul. Młyńska 21, Stare Polichno, gm. Santok
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej
Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego
realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister
zdrowia.
§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i
prawnym zasłużonym dla fundacji.


Cele i zasady działania fundacji
§ 6
Celem Fundacji jest:
1. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym, dotkniętą chorobą,
2. Zapewnienie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
3. Popieranie i upowszechnianie hipoterapii i dogoterapii, jako
metod rehabilitacji
4. Walka o prawa niepełnosprawnych dzieci i pomoc w odnalezieniu przez nie radości życia,
5. Objęcie hipoterapią i dogoterapią jak największej ilości pacjentów,
§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie terapii i rehabilitacji dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej, głównie metodą hipoterapii i
dogoterapii.
2. Organizowanie zajęć jeździeckich przygotowujących dzieci i
młodzież niepełnosprawną do udziału w olimpiadach specjalnych i
paraolimpiadach,
3. Organizowanie pomocy psychoterapeutycznej rodzinom dzieci
niepełnosprawnych, prowadzenie grupy wsparcia,
4. Organizowanie zajęć, imprez integracyjnych dla osób
niepełnosprawnych,
5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
6. Wymianę doświadczenia z innymi podmiotami i organizacjami z
Polski i zagranicy.
§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność
innych osób i instytucji zbieżnej z jej celami.
§ 9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000
(jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w
toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. w sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa zarząd Fundacji.
3. w przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.


Władze fundacji
§ 12
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu
udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych
wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym
kosztów podroży.


Rada fundacji
§ 13
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i
opiniujących Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do czterech członków.
3. Pierwszych nowych członków do składu Rady, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawionego członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją. - członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
9. Członkowie Rady Fundacji pracują społecznie.
10. Powołanie na członka Rady Fundacji nie tworzy stosunku pracy.
§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy
albo na wniosek zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą
większych głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
§ 15
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków zarządu i
ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub
bilansu i udzielanie członkom zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżące działalnego zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalnych Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z
inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§ 16
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji,
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, zarząd Fundacji.
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na roczną kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu i wiceprezesa, z tym, że pierwszy zarząd powołują fundatorzy.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Do zadań zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów
finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian
statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji
Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał -
zwykła większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu
Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie
zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną
sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd, co roku, do dnia 30 grudnia, zobowiązany jest
przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.


Sposób reprezentacji
§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2,
składa Prezes zarządu albo dwaj członkowie Zarządu działający
łącznie.
2. W sprawach dotyczących związanych z zaciąganiem zobowiązań
majątkowych poniżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych - oświadczenia
woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji
albo inny członek zarządu Fundacji samodzielnie.


Zmiana statusu
§ 20
zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą zarządu
Fundacji, zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji,
których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim.


Połączenie z inną fundacją
§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego
realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego
wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 22
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy
czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla
swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji.


Likwidacja fundacji
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla
których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej
środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 24
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej
uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga
zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą
zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz
działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji zbliżonych.

Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pies i Koń"

Stare Polichno ul. Młyńska 21
66-431 Santok
Tel. 508-615-137