Likwidacja fundacji
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla
których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej
środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 24
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej
uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga
zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą
zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz
działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji zbliżonych.

Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pies i Koń"

Stare Polichno ul. Młyńska 21
66-431 Santok
Tel. 508-615-137