Połączenie z inną fundacją
§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego
realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego
wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 22
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy
czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla
swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji.

Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pies i Koń"

Stare Polichno ul. Młyńska 21
66-431 Santok
Tel. 508-615-137