Sposób reprezentacji
§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2,
składa Prezes zarządu albo dwaj członkowie Zarządu działający
łącznie.
2. W sprawach dotyczących związanych z zaciąganiem zobowiązań
majątkowych poniżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych - oświadczenia
woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji
albo inny członek zarządu Fundacji samodzielnie.

Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pies i Koń"

Stare Polichno ul. Młyńska 21
66-431 Santok
Tel. 508-615-137