Rada fundacji
§ 13
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i
opiniujących Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do czterech członków.
3. Pierwszych nowych członków do składu Rady, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawionego członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją. - członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
9. Członkowie Rady Fundacji pracują społecznie.
10. Powołanie na członka Rady Fundacji nie tworzy stosunku pracy.
§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy
albo na wniosek zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą
większych głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
§ 15
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków zarządu i
ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub
bilansu i udzielanie członkom zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżące działalnego zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalnych Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z
inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§ 16
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji,
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, zarząd Fundacji.
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na roczną kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu i wiceprezesa, z tym, że pierwszy zarząd powołują fundatorzy.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Do zadań zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów
finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian
statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji
Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał -
zwykła większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu
Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie
zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną
sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd, co roku, do dnia 30 grudnia, zobowiązany jest
przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pies i Koń"

Stare Polichno ul. Młyńska 21
66-431 Santok
Tel. 508-615-137