Cele i zasady działania fundacji
§ 6
Celem Fundacji jest:
1. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym, dotkniętą chorobą,
2. Zapewnienie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
3. Popieranie i upowszechnianie hipoterapii i dogoterapii, jako
metod rehabilitacji
4. Walka o prawa niepełnosprawnych dzieci i pomoc w odnalezieniu przez nie radości życia,
5. Objęcie hipoterapią i dogoterapią jak największej ilości pacjentów,
§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie terapii i rehabilitacji dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej, głównie metodą hipoterapii i
dogoterapii.
2. Organizowanie zajęć jeździeckich przygotowujących dzieci i
młodzież niepełnosprawną do udziału w olimpiadach specjalnych i
paraolimpiadach,
3. Organizowanie pomocy psychoterapeutycznej rodzinom dzieci
niepełnosprawnych, prowadzenie grupy wsparcia,
4. Organizowanie zajęć, imprez integracyjnych dla osób
niepełnosprawnych,
5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
6. Wymianę doświadczenia z innymi podmiotami i organizacjami z
Polski i zagranicy.
§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność
innych osób i instytucji zbieżnej z jej celami.
§ 9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000
(jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w
toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. w sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa zarząd Fundacji.
3. w przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pies i Koń"

Stare Polichno ul. Młyńska 21
66-431 Santok
Tel. 508-615-137