POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PIES I KOŃ"

Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą „Fundacja pomocy dzieciom niepełnosprawnym "Pies
i Koń" (PIK) zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym
przez Kingę i Krzysztofa Pendelskich, zwanych dalej
Fundatorami, działa na zasadzie przepisów prawa polskiego oraz
niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą fundacji jest 66-431, ul. Młyńska 21, Stare Polichno, gm. Santok
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej
Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego
realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister
zdrowia.
§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i
prawnym zasłużonym dla fundacji.

Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pies i Koń"

Stare Polichno ul. Młyńska 21
66-431 Santok
Tel. 508-615-137